บทสัมภาษณ์ผู้ได้รับประกาศนียบัตร CBA รุ่น 19

บทสรุปสิ่งที่ได้รับจากการเรียนหลักสูตรที่ปรึกษาธุรกิจและการลงทุน

• ได้รับประกาศนียบัตรจาก คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (สอบผ่านการประมวลความรู้ตามเกณฑ์)

• ได้รับความรู้ที่รวมเรียกว่า "วิชาเจ้าของธุรกิจ" ที่แตกต่างจากหลักสูตร MBA เพราะได้เรียนจากตัวอย่างของการทำธุรกิจของคนไทยจริงๆ

ความรู้ที่ได้รับจากรายวิชา

เศรษฐศาสตร์สำหรับนักบริหาร จะเข้าใจตัวแปรทางเศรษฐศาสตร์จุลภาคที่มีบทบาทสำคัญในการจัดการธุรกิจ และเข้าใจตัวแปรเศรษฐกิจมหภาคที่ส่งปลกระทบต่อธุรกิจอันเนื่องมาจากนโยบายภาครัฐและความผันแปรของเศรษฐกิจโลก นำไปสู่การปรับกลยุทธ์ธุรกิจที่ทำให้การบริหารจัดการมีประสิทธิภาพมากขึ้น

กรณีศึกษาวิเคราะห์และตัดสินใจลงทุนโครงการ จะเข้าใจและจัดทำ Cash Flow เพื่อตัดสินใจลงทุนและบริหารการเงินให้กับกิจการได้

กรณีศึกษาวางระบบบัญชีและแก้ปัญหาระบบบัญชี จะเข้าใจและสร้างระบบบัญชีที่ต้องการดำเนินการให้ถูกต้อง เพื่ออกงบการเงินได้อย่างถูกต้อง 100% และไม่เกิดปัญหากับสรรพากร อีกทั้งเพิ่มโอกาสให้กับกิจการในแง่ของการระดมทุน (เพิ่มทุน / กู้เงิน ) และนำกิจการเข้าจดทะเบียนในตลาดหุ้นได้

กรณีศึกษาวางระบบภาษีและแก้ปัญหาภาษีอากร จะเข้าใจต่อเรื่องภาษีอากรทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกิจทำให้เกิดการบริหารจัดการกิจการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ไม่ต้องกังวลต่อการถูกสรรพากรตรวจสอบ ทำให้กิจการก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว

กรณีศึกษาวิเคราะห์งบการเงิน จะเข้าใจหลักการวิเคราะห์งบการเงินและนำไปสู่การปรับปรุงการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพสูงสุดจนส่งผลต่อความสำเร็จที่ยั่งยืนของกิจการ

กรณีศึกษาการกำหนดมูลค่าหุ้น จะเข้าใจหลักการกำหนดมูลค่าหุ้นด้วยวิธีการต่างๆที่หลากหลายและนำไปสู่การปรับปรุงกิจการให้มีมูลค่าเพิ่ม อันเป็นผลประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้นในการระดมทุนในอนาคต

• กรณีศึกษาการกู้เงินธนาคารและปรับโครงสร้างหนี้ จะเข้าใจและปฏิบัติได้ต่อวิธีการกู้เงินในมุมมองที่ธนาคารพอใจ และปฏิบัติได้ต่อการเจรจาขอปรับโครงสร้างหนี้ ทำให้กิจการการดำเนินต่อไปได้ตามแผนที่กำหนดไว้

กรณีศึกษาบริหารจัดการธุรกิจตามข้อกฎหมายและ ( การตั้งบริษัท / การจัดการฐานะกรรมการ / การจัดการในฐานะผู้ถือหุ้น / สิทธิหน้าที่และความรับผิดของกรรมการและผู้ถือหุ้น ) จะเข้าใจและปฏิบัติต่อการบริหารจัดการบริษัท / ห้างหุ้นส่วนจำกัด ได้อย่างถูกต้องตามกติกาที่กฎหมายกำหนด ทำให้ไม่เกิดปัญหาความขัดแย้งเป็นการภายในระหว่างกรรมการกับกรรมการ และ / หรือกรรมการกับผู้ถือหุ้น ให้บริษัทก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว


>>สมัครเรียนออนไลน์<<

>>ดาวน์โหลดใบสมัคร<<

>>ดาวน์โหลดโบรชัวร์<<

สอบถามรายละเอียดได้ที่ โทร. 0-2920-5406-9, 087-900-4439, 087-900-2275, 081-424-8587 E-mail : sumrej2011@gmail.com