ความลับของความสำเร็จ ผู้ประกอบการ 4.0 / เป็นที่ปรึกษาธุรกิจ by Online


เศรษฐศาสตร์สำหรับนักบริหาร
 


กรณีศึกษาวิเคราะห์และตัดสินใจลงทุนโครงการ
 


กรณีศึกษาวางระบบบัญชีและแก้ปัญหาบัญชี
 


กรณีศึกษาวางระบบภาษีและแก้ปัญหาภาษีอากร
 


กรณีศึกษาวิเคราะห์งบการเงิน
 


กรณีศึกษาการกำหนดมูลค่าหุ้น
 


กรณีศึกษาการกู้เงินธนาคารและปรับโครงสร้างหนี้
 

กรณีศึกษาบริหารจัดการธุรกิจตามข้อกฎหมายและ ( การตั้งบริษัท / การจัดการในฐานะกรรมการ / การจัดการในฐานะผู้ถือหุ้น / สิทธิหน้าที่และความรับผิดของกรรมการและผู้ถือหุ้น )